Home
Conference Theme
Conference Agenda
Keynote Speakers
Abstract Submission
Online Registration
Scientific Advisory Committee
Scientific Program Committee
Local Organization Committee
COAA Coordinators
Housing and Travel
Meeting Services
Questions?
COAA

The 7th International Conference on Atmosphere, Ocean and Climate Change

Beijing, July 27-30, 2016

Keynote Speakers:

Kuo-Nan Liou

Pao-Kuan Wang 

William K.M. Lau

Chien Wang

Daniel Rosenfeld 

Zhanqing Li

Yubao Liu 

Wei-Kuo Tao

Xiquan Dong 

Yuan Wang

Renyi Zhang 

Laura Pan

Xuemei Wang 

Liangfu Chen

Weixing Wan 

Yongliang Zhang

Mu Mu 

Shaoqing Zhang

Jiang Zhu 

Bin Wang

Xuguang Wang 

Deliang Chen

Yubao Liu 

Ming Xue

Yuqing Wang 

Liguang Wu

Xingqin Fang 

Ruixin Yang  

Fuqing Zhang 

Chunguang Cui 

Kun Zhao 

Jonathan H. Jiang

Shuxiao Wang 

Yu Gu 

Yangyang Xu

Yongyun Hu 

Riyu Lu 

Jianping Huang 

Zhaomin Wang 

Hongjie Xie 

Huilin Gao 

Qingyun Duan

Zhong-liang Yang 

Jin Huang

Xinan Yue 

Xiaoxin Zhang

Song Yang 

Ming Cai

Renguang Wu 

Zifa Wang

Qingyan Fu 

Yuxuan Wang

Min Shao 

Hui Su

Kaicun Wang 

Chuanfeng Zhao

Dunxin Hu 

Dongxiao Wang

Chung-Chu Teng 

Jianping Gan

Rong-Hua Zhang 

Tianjun Zhou

Wansuo Duan 

GuangJun Zhang

Baijun Tian 

-->